Edouard Hagenaar
Avocat - Advocaat

Jus est ars boni et aequi

Het ene dossier is het andere niet.


Elke zaak heeft haar eigen bijzonderheden die op gepersonaliseerde wijzen benaderd moeten worden.


Voor elk dossier, na een eerste analyse, zal ons cabinet U een duidelijk en gedetailleerd bestek overmaken van het bedrag van de erelonen en van de berekeningswijze ervan.


De volgende richtlijnen zullen toegepast worden.


Voor de opvolging, tot integrale betaling van het verschuldigd bedrag, van een dossier van invordering van een niet betwiste schuldvordering, worden onze erelonen gesteund op het bedrag van de rechtsplegingsvergoeding, ten laste van de in het ongelijk gestelde partij, die voorzien wordt door het gerechtelijk wetboek..


De rechtsplegingsvergoedingen (RPV) zijn de volgende:


Schuldvordering tot 250,00 €    RPV van:         165,00 €

250,01 - 750 € :                                                 220,00 €

750,01 - 2.500 € :                                              440,00 €

2.500,01 - 5.000 € :                                           715,00 €

5.00,01 - 10.000 € :                                           990,00 €

10.00,01 - 20.000 € :                                      1.210,00 €

20.000,01 - 40.000 € :                                    2.200,00 €

40.000,01 - 60.000 € :                                    2.750,00 €

60.000,01 - 100.000 € :                                  3.300,00 €

100.000,01 - 250.000 € :                                5.500,00 €

250.000,01 - 500.000 € :                                7.700,00 €

500.000,01 - 1.000.000 € :                           11.000,00 €

Boven 1.000.000,01 € :                                16.500,00 €Wanneer de schuldvordering betwist wordt zullen de erelonen berekend worden op basis van de te vervullen plichten (dagvaarding, conclusies, briefwisseling, pleidooi...). 


Na ontvangst van het bestek door de cliënt, zal de berekingswijze in gemeen overleg worden overeengekomen.


De meest gebruikte andere berekeningswijze van de erelonen zijn de volgende:


DE METHODE VAN HET UURLOON

De advocaat registreert de tijd die hij aan het dossier spendeert en hij factureert die aan een uurloon dat voorafgaandelijk met de cliënt werd overeengekomen.


DE METHODE VAN HET PERCENTAGE OP DE INZET VAN HET GESCHIL
De advocaat en zijn cliënt kunnen samen beslissen dat de erelonen zullen overeenkomen met een percentage van de werkelijke inzet van de zaak. Niettemin verbiedt de wet de erelonen uitsluitend te laten afhangen van het bekomen resultaat: niet andere woorden, is het uitgesloten dat de erelonen alleen mits een positief resultaat zouden worden betaald.

De richttarieven die gebruikt worden zijn:

15 % op bedragen minder dan 6.200 euro

10 % op bedragen tussen 6.200 en 46.000 euro

8 % op bedragen tussen 46.000 en 124.000 euro

6 % op bedragen tussen 124.000 en 250.000 euro

4 % op bedragen boven de 250.000 euro


DE METHODE VAN HET FORFAIT

In functie van de aard van de te vervullen plichten, kan de advocaat een forfaitair bedrag voorstellen.


HET ABONNEMENT

Wanneer de advocaat een groot aantal dossiers behandelt voor dezelfde cliënt, kan hij met hem overeenkomen een forfait per dossier of per periode (maand, kwartaal) toepassen.Wat ook de gekozen berekeningswijze is, zal ons cabinet nauwgezet de principes toepassen van overzichtelijkheid, duidelijkheid en voorzienbaarheid.